Privātuma politika
Paldies, ka nolēmi atvēlēt laiku un iepazīties ar https://lietus.agency/ Privātuma Politiku.
Pirmkārt, datu privātums mums ir pirmajā vietā. Tāpēc šo dokumentu sākām veidot pirms ķērāmies klāt pašai mājas lapai. Šādu uzmanību mēs veltām arī tavu datu aizsardzībai.
Šeit pēc iespējas pārskatamākā veidā ir izklāstīts, kas notiek ar taviem datiem kopš brīža, kad Tu sāc interesēties par mūsu pakalpojumiem.
Šī privātuma politika ir spēkā sākot ar 22.01.21.


INFORMĀCIJA PAR MUMS


Mūsu nosaukums ir SIA „Lietus", reģistrācijas numurs: 40203302687, juridiskā adrese: Iecavas iela 1 -32, Rīga, LV-1083.

Ar mums var sazināties rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: dati@lietus.agency


KONTAKTINFORMĀCIJA SAZIŅAI AR MUMS PAR DATU AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMIEM


 • Ja tev ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai tavu personas datu apstrādi, tad tu vari ar mums sazināties, izmantojot iepriekšējā punktā (1. punktā) norādītos sakaru kanālus vai sazinoties ar mūsu personas datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: dati@lietus.agency


MŪSU VEIKTĀS PERSONAS DATU APSTRĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS


Šajā paziņojumā ir aprakstīts kā mēs veicam savu klientu, klientu pārstāvju/kontaktpersonu, klientu darbinieku, sadarbības partneru, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi.

Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.

Šā paziņojuma mērķis ir sniegt tev vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam tevi ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, pakalpojumu līgumos, sadarbības līgumos) var būt sniegta papildus informācija par tavu personas datu apstrādi.

Informējam tevi, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi, attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

Mēs apzināmies, ka personas dati ir tava vērtība un apstrādāsim tos ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo tavu personas datu drošību.


KĀDIEM NOLŪKIEM MĒS APSTRĀDĀJAM TAVUS PERSONAS DATUS UN KĀDS IR PERSONAS DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS?


Mēs apstrādāsim tavus personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:


 1. Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā (t.sk. sadarbības līgumā) noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai un citu būtisku mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšana
Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams arī tevi identificēt, nodrošināt atbilstošu maksājumu aprēķinu un nodrošināt maksājumu veikšanas procesu, sazināties ar tevi par pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītajos jautājumos (t.sk. arī rēķinu izsūtīšanai), atsevišķos gadījumos arī nodrošināt nesamaksāto maksājumu piedziņu; nepieciešamības gadījumā, izpaust informāciju tiesām un citām valsts iestādēm, apmainīties ar informāciju uzņēmumu grupas ietvaros, izmantot normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai.

Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, adrese (objekta adrese, pasta adrese, rēķina piegādes adrese), bankas konta numurs; telefona numurs, adrese (pasta adrese, rēķina piegādes adrese), e-pasta adrese.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);
 • Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts);
 • Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, tava kā klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas identificēšana, saziņas ar tevi nodrošināšana

2. Normatīvos aktos noteikto prasību attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu izpilde vai citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams izpildīt gan Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (Dokuments attiecas uz EEZ) regulējošo normatīvo aktu prasības, gan arī grāmatvedības likuma prasības, arhīva likuma prasības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.


Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt sekojošus personas datus: Klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, objekta adrese, deklarēto iedzīvotāju skaits adresē;


Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts).

3. Pakalpojuma pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu, tehnisku un organizatorisku risinājumi izmantošanu, kas var izmantot arī Jūsu personas datus (piemēram, izmantojot sīkdatnes), ar mērķi nodrošinot pienācīgu pakalpojumu sniegšanu.


Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).


KAS VARĒTU PIEKĻŪT TAVIEM PERSONAS DATIEM?


Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu tavus personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka taviem personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata tavu personas datu apstrādei.

Taviem personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

 1. mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;

 2. personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes izstrādātājs/tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa pakalpojumu sniegšanu;

 3. valsts iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, VID;

 4. atsevišķos gadījumos trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats.


KĀDUS SADARBĪBAS PARTNERUS PERSONAS DATU APSTRĀDĒ JEB PERSONAS DATU APSTRĀDĀTAJUS MĒS IZVĒLAMIES?


Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu tavu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.


Uz doto brīdi mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

 1. ārpakalpojumu grāmatveži, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti;

 2. IT infrastruktūras, datu bāzes īpašnieks/izstrādātājs/tehniskais uzturētājs;

 3. citas personas, kuras ir saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu;
Personas datu apstrādātāji var laiku pa laikam mainīties, par ko mēs veiksim izmaiņas arī šajā dokumentā.


VAI TAVI PERSONAS DATI TIEK SŪTĪTI UZ ĀRPUS EIROPAS SAVIENĪBAS (ES) VAI EIROPAS EKONOMISKĀS ZONAS (EEZ) VALSTĪM?


Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas.


CIK ILGI MĒS GLABĀSIM TAVUS PERSONAS DATUS?


Tavi personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:

 • personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei - mēs glabāsim līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);

 • personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā „Par grāmatvedību" ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei, bet ne mazāks kā 5 gadus;

 • Datus, lai pierādītu savu saistību izpildi mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem - 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.


KĀDAS IR TAVAS KĀ DATU SUBJKETA TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PERSONAS DATU APSTRĀDI?


Personas datu atjaunošana
Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus tu esi mums sniedzis, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam tevi sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.


Tavas tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem tev ir tiesības pieprasīt mums piekļuvi saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret tavu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.


Uzņēmums ciena šīs tavas tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, tava pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim tavus personas datus.

Tu vari iegūt informāciju par pie mums esošiem taviem personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:

 1. iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz sekojošu adresi: Iecavas iela 1 - 32, Rīga, LV - 1083.

 2. iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: dati@lietus.agency ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu.


Saņemot tavu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un tevis identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt tevi papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu tavu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.


Piekrišanas atsaukšana

Ja tavu personas datu apstrāde pamatojas uz tavu doto piekrišanu, tev ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk tavus personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

Tu vari arī iebilst tavu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm vai tiek izmantota mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanai vai dalībai izlozēs).

KUR TU VARI IESNIEGT SŪDZĪBU SAISTĪBĀ AR PERSONAS DATU APSTRĀDI SAISTĪTIEM JAUTĀJUMIEM?

Ja tev ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto tavu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja tu tomēr uzskati, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un tu uzskati, ka mēs tomēr pārkāpjam tavas tiesības uz personas datu aizsardzību, tev ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju tu vari atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā.


KĀDĒĻ TEV IR JĀSNIEDZ MUMS SAVI PERSONAS DATI?


Galvenokārt, mēs tavu informāciju ievācam, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darījuma attiecību uzsākšanu vai līguma izpildi. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot pakalpojumu, vai piedāvāt tev izdevīgus līguma nosacījumus un/vai piedāvājumus, pie datu ievākšanas mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.


KĀ MĒS IEGŪSTAM TAVUS PERSONAS DATUS?


Tavus personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

 1. savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no tevis paša;
 2. ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi tevi kā kontaktpersonu;
 3. no tevis, ja tu iesniegsi mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsi mums;
 4. tīmekļa vietnē https://lietus.agency/ izmantojot sīkdatnes (cookies);
 5. Iegūstam datus sniedzot pakalpojumus klientiem apstrādātāja lom


VAI TAVI PERSONAS DATI TIEK IZMANTOTI AUTOMATIZĒTU LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ?


Mēs tavus datus neizmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanā.


NOBEIGUMĀ


Wow! Tu esi ticis līdz beigām, apsveicu tevi. Uzraksti mums uz e-pastu vēstuli ar vārdu "Bonuss" un es izdomāšu, kā tevi apbalvot :) ! Ja Tu redzi, kā mēs varam uzlabot pakalpojumu sniegšanu, vai saskati nepilnības šajā dokumentā, lūdzu, informē mūs. Mēs labprāt uzlabosim gan Privātuma politiku, gan arī Pakalpojumus un Lapu.


Kontakti
 • +371 29 996 298
 • riga@lietus.agency
Kontakti
+371 29 996 298
riga@lietus.agency

Svarīgi
Privātuma politika
Lietošanas noteikumi

© 2020 Lietus Agency